СЪОБЩЕНИЕ

06.12.2016г. 

    УВАЖАЕМИ ИНВЕСТИТОРИ,

 

    Във връзка с ангажимента, който мажоритарните акционери на „АЛТЕРКО“ АД публично поеха към Вас, с настоящото Ви уведомяваме следното:

На 30.11.2016 г. акционерите Димитър Димитров, Светлин Тодоров, Виктор Атанасов, Светозар Илиев и Мирче Атанасовски, притежаващи общо 13 140 000 (тринадесет милиона сто и четиридесет хиляди) акции от капитала на „АЛТЕРКО“ АД, сключиха Договор помежду си и в полза на дружеството, с който се задължават да не се разпореждат с притежаваните от тях акции за срок от 3 (три) години, считано от 01.12.2016 г. 

На 01.12.2016 г., началото на търгуването на акции на „АЛТЕРКО“ АД на Българската Фондова Борса, Димитър Димитров – мажоритарен акционер в компанията и неин изпълнителен директор, заяви за вписване в Централния депозитар блокирането на всички притежавани от него акции.

Към настоящия момент е в ход процесът по заявяване за вписване в Централния депозитар на блокирането на акциите и на останалите посочени акционери. Поради факта, че част от тях са ангажиране с менажирането на офисите на компанията зад граница, се очаква този процес да приключи до края на 2016 г.

 

С уважение,

Деница Стефанова

Директор за връзки с инвеститорите

 

СЪОБЩЕНИЕ

20.10.2016 г. 

УВАЖАЕМИ ИНВЕСТИТОРИ,

С настоящото Ви информираме, че при първичното публично предлагане на акции на "Алтерко" АД IPO-то регистрира над 3 пъти повече заявки, спрямо минималното условие за успех на емисията. Първичното публично предлагане на "Алтерко" АД приключи с над 3 пъти по-голям интерес от страна на инвеститорите, спрямо минималното изискуемо условие за успех на емисията. Това е и първата презаписана емисия на родния капиталов пазар от далечната 2008г. насам. 

Цената на емисията

Цената на първичното публично предлагане (IPO) на "Алтерко" АД е 1.45 лв. за акция, определена съгласно оповестената в проспекта методология. Всички подадени пазарни и лимитирани поръчки на и над това ценово равнище се изпълняват по единна цена на предлагането. На ценовото ниво от 1.45 лв./акция желаещите да закупят акции са подали заявки за 1.7 млн. акции при предложени за записване 1.5 млн. акции.

Заявки за над 2.5 млн. акции

В първичното публично предлагане на акции от технологичната компания Алтерко АД взеха участие близо 200 лица с над 340 подадени заявки, като общо бяха подадени заявки за 2.5 млн. акции при предложени за записване 1.5 млн. Поръчки за участие бяха подадени през 11 инвестиционни посредника, включително от 15 институционални инвеститора – договорни фондове и инвестиционни посредници.

Голям интерес от индивидуални инвеститори

Финалното разпределение на акции показва, че 2/3  от всички акции са записани от физически лица, а 1/3 от юридически лица, включително институционалните инвеститори. Водещият инвестиционен посредник по емисията "Карол" АД е изготвил Списък на разпределение на акциите по клиенти. Списъкът е наличен в офиса на "Карол" АД на адрес: гр. София, ул. „ Златовръх” № 1, където всеки инвеститор може да получи информация за броя акции, които са му разпределени. Инвеститорите, подали поръчки чрез други лицензирани инвестиционни посредници, могат да получат информация от същите относно разпределените към тях акции.

Окончателна информация за записаните и заплатени акции от първичното публично предлагане ще бъде публикувана допълнително в настоящата подсекция на сайта след 25.10.2016г., когато е крайният срок за заплащане на записаните акции.

С УВАЖЕНИЕ,

Изпълнителните директори

на "Алтерко" АД

ALLTERCO News

See all »

Latest Industry News

See all »